06 May 2018

|| ఇక్కడ ... ||


1
రెండు ఖాళీ అరచేతులంత చీకటి
ఒక రెక్క తెగి,
కిటికీ అంచుకు వేలాడే సీతాకోకై,
2
ఊచలే ఇప్పటికి మిగిలిన వాస్తవం
బంధీ అయినది
ఏమిటో ఎవరో కూడా తెలియదు,
3
పగిలిన ఓ కుండై ఈ రాత్రి ఆకాశం
అడగకు ఇక
చుక్కలు మరి ఎవరి అశ్రవులని,
4
పెగిలీ పెగలని గాలి గొంతు; వొణికీ
గుక్కపట్టీ, అది 
పాడే పాట లోపలో మృత్యువైతే,
5
ఇదే సత్యం ఇప్పటికీ; నిను  తలచి
తెగి, నేల రాలి 
దేనికిందో చితికి, నుజ్జునుజ్జయి ...

02 May 2018

|| ఉనికి ||


ఎంతో పల్చని ఎండ, మరి ఓ పొరలా;
సవ్వడి చేయని గాలి -
ఆవరణలో తాకీ తాకని నీడలు

త్రవ్విన మట్టికి పైగా చల్లిన నీళ్ళల్లో
తడిచిన రాళ్ళు; మెత్తగా
అమ్మ కళ్ళలాగా మెరుస్తో స్రవిస్తో

నేలపై ఎప్పుడో రాలిపడినో పసుపు
ఆకు; గవ్వలాగా, మరి
ఒక శరీరంలాగా, ముడుతలతో ...
***
ఎంతో పల్చని ఎండ, మరి ఓ పొరలా;
అక్కడే ఒక పిట్ట
అటూ ఇటూ ఎంతో తచ్చాట్లాడి

చివ్వున ఎటో అట్లా ఎగిరేపోయినట్టు
అమ్మకి తప్ప ఇంకెవరికీ 

మరి, ఎందుకో తెలియనే లేదు!

|| ఇప్పటికైతే….||

ఎలా ఉన్నావు అని అడగాలని ఉంది
నిజంగానే,
నా నెత్తురినంతా మాటల్లోకి వొంపి,

ఊరకే, నీ పక్కన కూర్చోవాలని ఉంది
నిజంగానే,
ఏమీ మాట్లాడకుండా, నిన్నానుకుని,

చిన్న నవ్వుతో నిన్ను వినాలని ఉంది
నిజంగానే,
శరీరం నిండుగా నిన్ను పీల్చుకుని,

ఎటో దారి తప్పి పోవాలనే ఉంది నీతో
నిజంగానే,
నన్నేను మరచీ, మరోసారి బ్రతికీ,

హా; నిజం. మరోమారు మరణించాలనే
ఉంది నీలో,
ఒక మెలకువలోకి పూర్తిగా మేల్కొని ...
***
చూడూ; ఇప్పటికైతే ఇదే మరి సత్యం,

ఎలా ఉన్నావు అని అడగాలని ఉంది
నిజంగానే,
నిన్నోసారి, ఎంతో గట్టిగా హత్తుకుని!

|| ఇలాగే ||


పగలంతా ఇలాగే గడిచిపోయింది,
గాలికై ఉగ్గబట్టుకుని
అల్లాడక వేచి చూసే ఆకులాగే,

మంచం మీద అమ్మ ఒక్కత్తే, ఇక 
ఏదో యోచిస్తో; మరి
కేటరాక్ట్ ఆపరేషన్ అయి, ఏమీ

చూడలేక, కళ్ళప్పుడే తెరువలేక;
ఏముంది? తన కళ్ళ
కింద? వానకు తడిచే ఓ తోటా,

లేక, నింగికెగిసే పక్షులా? చెట్లకు
వేళ్ళాడే గూళ్ళా లేక
గోధూళి, మబ్బులై వ్యాపించిన

సాయంత్రాలా? చుక్కలు దీపాలై
వెలిగే రాత్రుళ్ళా లేక,
వెన్నెల ఓ నీటిపొరైన కాలాలా?

ఏముంది ఆ కళ్ళ కింద? అసలు
ఇవేమీ కాక, తల్లి లేని
పసిపాపలు ఉన్నాయా అక్కడ?
***
పగలంతా ఇలాగే గడిచిపోయింది,
గాలికై ఉగ్గబట్టుకుని,
శిలలైన పూలతో, బాల్కనీలోనే

బంధీ అయిన ఓ పూలకుండీతో!

26 April 2018

|| my constipation girl ||

dear little lady
you see
don't you worry
It's something like this
you need to take
more water
perhaps, you need
to increase
your fiber intake
you see
more than anything else
you should stop
worrying about everything
of every
tom 'dick' and harry
I mean
your ex -boyfriends
your guilt
and your dog
(not me!
though of course
I like
licking you as well )
more importantly
my lady
managing stress
will manage
your gut -brain axis
( so they say )
so my lady
don't you worry
constipation
has turned people
to philosophers
spiritualists
& truth seekers!
( though
I am not one
among
them )
So, be pleased
so don't you worry
so, it so happens that
I love you
with all your farts
with your menses
with your shit
with your lice
and every other thing
that you are
scared to speak of;
and finally
dear little lady
you see
don't you worry
who knows
perhaps we are all
farts of God
and
this creation
is but a rumbling
in the
womb of
a Goddess
defecating
across the universe!

25 April 2018

|| కర్టైన్స్ ||

బహుశా ఎవరూ రారు; ఈ పాతఫాను ఒక్కటే, తిరుగుతో; అలసిన శబ్దం దాని రెక్కల్లో, వేడిమి; పొయ్యి ఆరిపోయాక మిగిలే బొగ్గు కణికెల్లాంటి చీకటి; ఆరినా ఇంకా కాలిపోతో, బయట, బాల్కనీలో గులాబీ మొక్క పగిలిన పెదాలైన ఆకులతో వడలే ఉండవచ్చు, నీళ్ళు లేక మట్టిముంత వద్ద ఎంతో తచ్చాట్లాడి, మరి పిట్టలు ఎగిరిపోయే ఉండవచ్చు ఆకాశం ఎండిన సరస్సై , పగుళ్లిచ్చి అట్లా నోరు చాచి, ఓ శిశువై గుక్కపట్టే ఉండవచ్చు! *** రూఢీగా ఎవ్వరూ రారు; ఇక, కర్టెన్లే ఈ వొంటరి గదిలో,
రెక్కలు తెగిన సీతాకోకచిలుకలై

కొట్టుకులాడీఆడీఆడీ, ఆగిపోయి!

23 April 2018

|| కాలం ||

వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమయ్యింది
ఆ మెట్లన్నీ దిగి
ఆయాసంతో రొప్పుతో అమ్మ,

అగ్నికీలలవలే ఎండ; గాజుపెంకులు
రాలినట్టు మరి
దారంతా మెరుస్తో, కోసుకుపోతో -

గేటు పక్కగా పెరిగిన వేపచెట్టు; ఎన్నో
ఆకుల్ని రాల్చి,
తనలో తానే వొదిగీ వొంగీ ఇక

ముడతలు పడి; పక్షులు కూడా లేవు
ఇప్పుడు. అన్నీ
ఖాళీ అయిన గూళ్ళూ , ఎండిన

కొమ్మలూ; ఎప్పుడైనా గాలి వీస్తే రాలే
సన్నటి దుమ్మూ,
రాత్రుళ్ళు ఏర్పడే వొంటరి తేమా!
***
వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమయ్యింది
ఇక పంటి బిగువున
తనని తాను ఆపుకుని, తలని

తిప్పుకున్న అమ్మ కళ్ళలో, కంపిస్తో
పగిలిపోయే నీటి
బుడగలు; గుక్కపట్టే శిశువులు!

08 April 2018

మరి


మరి, ఎంతో ఘాడంగా కమ్ముకునే
ఉన్నాయి మబ్బులు,
పొరలు పొరలుగా వీచే గాలి,

ఉన్నట్టుండీ ఉరిమే సవ్వడి; మరి
ఈ మసక కాంతిలో
చెమ్మగిల్లిన ఈ వెలుతురులో ...

చినుకులు రాలే చప్పుడేనా అది?
ఆకులు వణికి, పూలు
ఇక, తలలు వాల్చే కాలమేనా,

ఇది? సాగలేక ఇక ఏ చెట్టు కిందో
చేరి, వొరిగి, కళ్ళు
చికిలించి చూస్తో, ఇక ఎవరినో

తలుస్తో, కనులు మూయవలసిన
క్షణం ఆసన్నమైన,
మలి దశా, లోకమిదేనా మరి?
***
మరి, ఎంతో ఘాడంగా కమ్ముకునే
ఉన్నాయి మబ్బులు;
వాన కురవకనేలోపలంతా

ఆకులు రాలి, తడచిపోయీ!

31 March 2018

|| దీపస్థంబాలు, 3 కవితలు ||

1


దీపస్థంబాలు

ఎంతో వొంటరిగా అవి; మరి
ఈ రాత్రిపూట,
వడలిన పూలదండలైతే,

బస్స్టాప్లో, ఒక మూలగా ఇక
కమ్మీకి ఆనుకుని
నువ్వు ; చేతిలో సెల్ఫోన్,

ఎర్రని జాబిలి. ఇంకా వేడిగా
గాలినీ ముఖం
నీ శరీరం, తెల్లని కుర్తీలో

ఎంతో వొంటరిగాఅలసినో 
పుష్పగుచ్చమైతే,
నీ కళ్ళల్లో, క్రమక్రమంగా

చలిస్తో వ్యాపించే, జాడలు;
అంతంలేని/ కాని
ఈ దీపస్థంబాల నీడలు!

2

ఎట్లా?

ఎట్లా చెప్పాలి?

"నీ ప్రకంపనలు వినిపించే
రాత్రి ఇది మరి"
అని పిలవనా? లేకపోతే

"a/c యూనిట్ శబ్దానికి ఇక
గూడు పోయిన
పిట్టల తండ్లాట" అననా?

"మృత్యువుకి చేరువౌతున్న
అమ్మ కనుల
అలికిడి", అని పిలవనా

లేక "సర్పాలై మెలికలుగా
నేలపైనుంచి
లోపలికి వ్యాపించే ఏవో

దీపస్థంబాల నీడల భాషవి 
నువ్వు", అని
సంబోధించనా? ఎలా 

ఎలా చెప్పా లి, నా నిన్ను?


3... అనకు,

ప్రేమ అని అనకు దానినిఇక
మరేదో పేరుతోనే
పిలుద్దాం ఇద్దరందానినే,

తెరచిన కిటికీలోంచి వ్యాపించే
వొంటరి రాత్రినీ,
బాల్కనీలో రాలిన గూడునీ,

ఖాళీయై తపించే బాహువులనీ
పెంకుల కళ్ళనీ,
మరి ఈ నిస్సహాయ కవితనీ!
***
ప్రేమ అని అనకు దానినిఇక
'ఇదే జీవితంఅనో
'అదే నువ్వుఇక ఇదే నేను'

అనోఅని మాత్రమే పిలుద్దాం
ఇద్దరమూ దానిని,
రెండు రాళ్లైమిగిలీ/పోయీ!